Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Geriye Yürümezliği

Anayasanın 153. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiği ve ileriye dönük uygulamasını ertelediği kanunlarla ilgili olarak Danıştay ilgili dairelerinin çeşitli uyuşmazlıklar hakkında vermiş oldukları kararlara ilişkin bölümler aşağıdaki gibidir. Merak edenler Dairelere ait karar numaraları üzerinden uyuşmazlığa ait kararın tamanını temin edebilir.

Faydalı olması temennisiyle…

1. Daire 2003/71 E., 2003/69 K.
Anayasa Mahkemesi kararlarında da vurgulandığı üzere, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği kuralı, kazanılmış hakların korunmasını amaçlamaktadır. Bu kuralın yalnız söze bağlı kalınarak yorumlanması, hukuk devleti ilkesine ve bu ilke içinde varolan adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı sonuçlar verebilecek ve itiraz yoluyla yapılacak denetimin de amacına ters düşecektir.

10. Daire 2001/2335 E., 2004/319 K.
Anayasadaki düzenlemeye göre, bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin uygulanması nedeniyle dava açmak durumunda kalan ve Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını isteme hakkına sahip olan kişilerin de;hak ve menfaatlerini ihlal eden kuralın iptal davası veya itiraz yoluyla daha önce yapılan başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması halinde, iptal hükmünün hukuki sonuçlarından yararlanmaları gerekmektedir.

Devam